• Pomoc psychologiczno-pedagodiczna

    Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w naszej szkole oferuje następujące rodzaje terapii:

      

    BIOFEEDBACK

    Jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio koncentrować się, a tym samym radzić sobie w trudnych warunkach.

    BIOFEEDBACK polecany jest w  terapii dzieci z ADD, ADHD, zaburzeniami koncentracji uwagi, dysgrafii, dysleksji, jąkania, lęków, autyzmu, mózgowego porażenia dziecięcego.

    W naszej szkole terapeutami BIOFEEDBACK są:

    1.     Pani Agnieszka Tojek-Zych (psycholog szkolny, pedagog specjalny, terapeuta BIOFEEDBACK)

    2.     Pani Marta Gałkiewicz (pedagog specjalny, terapeuta BIOFEEDBACK)

    3.     Pani Marta Cegiełka (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta BIOFEEDBACK)

      

    INTEGRACJA SENSORYCZNA

    Terapia Integracji Sensorycznej (SI) polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne ( wzrok, słuch, dotyk, węch ) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne ( równowagi i czucia głębokiego). Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchową, koncentrację uwagi, samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.  Terapia ta odbywa się w Sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych.

    W naszej szkole terapeutami Integracji Sensorycznej są:

    1.     Pani Halina Łuszczak (pedagog specjalny, terapeuta SI)

    2.     Pani Katarzyna Chylak (pedagog specjalny ,terapeuta SI)

    3.     Pani Marta Gałkiewicz (pedagog specjalny, terapeuta SI

      

    TERAPIA PEDAGOGICZNA

    Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym i profilaktycznym. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju.

    Terapię pedagogiczną prowadzimy w formie indywidualnej i grupowej ( liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętności dziecka.

    W naszej szkole terapeutami pedagogicznymi są:

    1.     Pani Wioletta Czarnecka (pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny)

    2.     Pani Agnieszka Kozera (pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny)

    3.     Pani Anna Kowalczyk (pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny)

     

    TERAPIA LOGOPEDYCZNA

    Terapia logopedyczna ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

    Cele terapii:
    Usprawnianie motoryki narządów mowy,
    Korygowanie wad wymowy,
    Poprawienia jakości funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej,
    Rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
    Wypracowanie alternatywnych metod komunikacyjnych.


    W naszej szkole terapeutami logopedycznymi są:

    1.     Pani Mirosława Graszkiewicz (neurologopeda  )

    2.     Pan Krzysztof Walicki (pedagog specjalny, logopeda)

    3.     Pani Katarzyna Pacholska (nauczyciel języka polskiego, logopeda)

    4.     Pani Marlena Duszak (fizjoterapeuta, logopeda)

     

    WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

    W ramach wsparcia prowadzona jest stymulacja rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno – motywacyjnego i mocnych stron dziecka. Wsparcie prowadzone jest z wykorzystaniem wielu metod i technik, które są dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. Dzięki tego rodzaju zajęciom dziecko podejmuje i kontynuuje działania z własnej chęci, odczuwa satysfakcję z pracy, odkrywa i realizuje siebie, wyrównuje deficyty, czuje się dowartościowane, akceptuje siebie, rozwija swoje najlepsze strony, poprawia funkcje poznawczo- pamięciowe, uwagę i spostrzeganie oraz trenuje zachowania społeczne.

    Wsparcia psychologiczno – pedagogicznego udzielają:

    1.     Pani Małgorzata Miller – pedagog szkolny

    2.     Pani Agnieszka Tojek – Zych – psycholog szkolny

      

    TERAPIA METODĄ TOMATISA

    Terapia Metodą Tomatisa jest to metoda treningu słuchowego przeprowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się na nią sesje słuchania materiału dźwiękowego oraz konsultacje dodatkowe wraz z oceną audio-psycho-lingwistyczną. Metoda ma zastosowanie u osób, u których stwierdza się zaburzenie uwagi słuchowej. Celem terapii jest poprawa zaburzeń głosu i uwagi słuchowej, poprawa koncentracji, uwagi i pamięci, zwiększenie możliwości umysłowych, minimalizacja zaburzeń zachowania, zwiększenie możliwości psycho - fizycznych.

    Terapię Tomatisa w naszej szkole prowadzą:

    1.     Pani Małgorzata Miller

    2.     Pani Wioletta Czarnecka