• Deklaracja dostępności

    1. Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 w Warszawie

    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214.

    • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-31
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-09

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest w znacznej części zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
     • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
     • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
     • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

    INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

    Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

      • podwyższony kontrast
      • możliwość powiększenia liter
      • podświetlane linki
      • mapa strony
      • skala szarości
      • jasne tło


    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Stępkowski, adres poczty elektronicznej: admin@spnr214.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 8346568. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

    1. Dostępność architektoniczna

    Budynek znajduje się przy ulicy Antoniego Fontany 1. Przejście dla pieszych nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Parking przed wejściem na teren szkoły ma wyznaczone dwa miejsca dla niepełnosprawnych.

    Do budynku prowadzi wejście od ul. Antoniego Fontany. Osoby niepełnosprawne mogą wejść do budynku korzystając z windy. Winda umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi  do udzielania informacji i pomocy przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

    Od strony boiska szkolnego przy łączniku z salą gimnastyczną znajduje się podjazd dla wózków.

    Na parterze budynku zostały zamontowane poręcze przyścienne ułatwiające poruszanie się osobom z problemami narządu ruchu. Na każdej kondygnacji w sanitariatach znajdują się kabiny dla niepełnosprawnych.

    Sekretariat szkoły został wyposażony w pętlę indukcyjną. W szkole można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

    Do szkoły można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.