• ORGANIZACJA NAUCZANIA DWUJĘZYCZNEGO

    W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 214

     

    Nauczanie dwujęzyczne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 jest realizowane w oparciu o wieloletnie tradycje i doświadczenia  w nauczaniu języka angielskiego.  Nauczanie dwujęzyczne odbywa się na dwóch przedmiotach. Uczniowie uczestniczą w wymianach międzynarodowych, podczas których używają języka angielskiego na co dzień.

    W klasach dwujęzycznych wprowadzono:

    • zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego ( do 5 godz. Tygodniowo + kółko )
    • intensywne nauczanie drugiego języka obcego ( 2 godz. tygodniowo), do wyboru język hiszpański lub niemiecki
    • nauczanie dwujęzyczne wiedzy o społeczeństwie, matematyki i chemii.
    • nauczanie odbywa się w oparciu o metodę  CLIL.
    • uczniowie i nauczyciele biorą udział w projektach edukacyjnych w ramach programu ERAZMUS+

    Nauczanie języków obcych prowadzone jest w dobrze wyposażonych pracowniach językowych i multimedialnych z wykorzystaniem programów i podręczników multimedialnych, materiałów autentycznych audio i wizualnych.

    Na lekcjach przedmiotów realizowanych dwujęzycznie wykorzystywane są podręczniki polskie zatwierdzone przez MEN. Nauczyciele opracowują samodzielnie materiał ( ćwiczenia, karty pracy, słowniczki) w języku angielskim, korzystają z dostępnych publikacji anglojęzycznych, opracowują lub adaptują teksty, które wykorzystywane są na lekcjach. Wszystkie materiały dydaktyczne są dostosowane do poziomu językowego uczniów. Nauczanie dwujęzyczne jest wyzwaniem dla nauczycieli i uczniów. Nauczyciel języka obcego będącego drugim językiem nauczania ma do dyspozycji większą liczbę godzin na realizację materiału, jednak musi doprowadzić ucznia do poziomu językowego wykraczającego poza program klasy ogólnej. W związku z powyższym opracowuje program autorski, który rozszerza treści programowe, wzbogaca materiał kulturowy i wprowadza atrakcyjne formy i metody nauczania. Nauczyciele przedmiotów niejęzykowych dokonują modyfikacji programów. W klasie dwujęzycznej nauczyciele stale współpracują ze sobą, dokonują analizy postępów uczniów, ewaluują programy, formy i metody nauczania.

     

    ORGANISATION OF BILINGUAL TEACHING IN THE PRIMARY SCHOOL WITH INTEGRATION BRANCHES NO.214

     

    Bilingual teaching in the Primary School with Integration Branches No.214 is realised on the basis of the multi-annual traditions and experience in English teaching. Bilingual teaching takes place on two subjects. Students participate in international exchanges during which they use English every day.

    In bilingual classes there is:

    • An increase in the number of hours of English(to 5 hours a week + English club)
    • An intensive teaching of a secondary language (2 hours a week) to choose Spanish and German
    • Bilingual teaching of social studies ,math ,chemistry
    • Teaching is based on the CLIL method
    • Students and teachers take part in educational projects within the Erasmus+ Programme

    Teaching of foreign languages is guided in a well equipped language multimedia workshops with the use of programmes and multimedia student’s books , authentical audio and visual teaching aids.

    During the lessons taught bilingually the teachers use Polish coursebooks accepted by MEN. Teachers compile their own teaching aids (exercises ,worksheets ,dictionaries) in English. They use an available English-speaking publications and they compile or adapt texts that are used during the lessons. All teaching aids are adjusted to the language level of a student. Bilingual teaching is a challenge for teachers and students. The teacher of a foreign language that is a secondary language has more hours to realise the core curriculum. However ,they have to lead a student to a language level that is beyond the programme of a general class. Therefore ,the teacher compiles an original programme, enrich culture contents and introduce attractive forms and teaching methods. Teachers of non-lingual subjects modify the programmes. In bilingual class, teachers cooperate with one another. They analyse the students‘ progress ,conduct evaluations forms and methods of teaching.

     

    Cele nauczania dwujęzycznego

    Czym jest nauczanie dwujęzyczne

    Podstawy prawne nauczania dwujęzycznego