• Zapraszamy do świetlicy

  Świetlica

  Świetlica szkolna to miejsce, które zapewnia opiekę uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu. Do świetlicy  uczęszczają dzieci z oddziału przedszkolnego i klas 1-3 szkoły podstawowej. Podczas dnia  Świetliki mogą korzystać ze wszystkich zajęć prowadzonych przez  nauczycieli w określonych dniach i godzinach, tak aby jak największa ilość dzieci mogła wziąć w nich udział. Działalność świetlicy określa roczny plan pracy zgodny z rocznym planem pracy szkoły.


  Cele i zadania świetlicy to:

  • Organizacja racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych.
  • Wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru jak: empatia, odpowiedzialność, szacunek dla innych, prawdomówność, pracowitość i sprawiedliwość.
  • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania.
  • Rozwijanie twórczej aktywności dzieci.
  • Rozwijanie aktywności fizycznej.
   

  Do świetlicy uczęszczają dzieci głównie z klas 0-III. Opieka nauczycieli świetlicy objęte są również dzieci, które czekają na zajęcia pozalekcyjne, nie uczęszczają na religię lub nie idą na basen.

  W świetlicy obowiązuje plan wychowawczy opracowany na początku roku szkolnego. Plan ten jest ściśle skorelowany z planem wychowawczym szkoły i uwzględnia święta szkolne, narodowe i religijne.

  Nauczyciele pracujący w świetlicy kierują się w swojej pracy dobrem dziecka i troska o jego rozwój. Czuwają nad budowaniem dobrych relacji między dziećmi oraz miedzy dziećmi a dorosłymi. Codziennie organizują ruch dzieci na świeżym powietrzu w bliskim kontakcie z przyrodą .Proponują szeroką gamę zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Organizują zabawy, konkursy i uroczystości. W spawach wychowawczy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole. Trzon zespołu pedagogicznego stanowi 5 wychowawców. Łączy ich zamiłowanie do pracy z dziećmi, poczucie obowiązku, odpowiedzialności, chęć dzielenia się własnymi zainteresowaniami i pasjami, ustawiczne rozwijanie umiejętności oraz dążenie do samodoskonalenia.

  Przyjazna atmosfera w świetlicy i oferta programowa sprawia, że niejednokrotnie dzieci niechętnie wychodzą do domu, prosząc rodziców o późniejszy odbiór.

  Plan pracy świetlicy jest ściśle skorelowany z ramowym planem szkoły na dany rok szkolny. Zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin. Obowiązuje również ramowy plan dnia, który uwzględnia posiłki, wyjścia na powietrze, zajęcia tematyczne, zabawy dowolne oraz pomoc w odrabianiu lekcji.

  http://www.spnr214.pl/images/plan_dnia-2.png 

  Zajęcia Muzyczne

  Bezpłatne zajęcia muzyczne oferowane w ramach działalności świetlicy szkolnej wspomagają wszechstronny rozwój wychowanków świetlicy. Poprzez zabawy muzyczne oraz wykonywane piosenki podopieczni świetlicy uczą się pracy w grupie, rozwijają umiejętności wokalne oraz wzmacniają prawidłową koordynację ruchową.

   

  Zajęcia Czytelnicze

  Zajęcia czytelnicze maja na celu dostarczenie dzieciom ogólnych podstaw wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, kulturze oraz rozwijanie zdolności poznawczych. Podczas zajęć z książką Świetliki zwiedzają Europę i poznają postaci związane z danym państwem, jak na przykład: J. Ch. Andersena, A. Lingren. Praca wychowawcza prowadzona w oparciu o książki i czasopisma prowadzona jest również w czytelni szkolnej, gdzie starsi koledzy czytają młodszym dzieciom. 

   

  Zajęcia Plastyczne

  Zajęcia plastyczne opierają się głównie na obserwacji i wykorzystywaniu różnorodnych doświadczeń. Najczęściej stosowane techniki plastyczne to: malowanie farbami, wydzieranie i wycinanie, tworzenie kompozycji z różnych materiałów oraz rysowanie kredkami, pastelami i węglem. Tematyka prac wykonywanych przez Świetliki związana jest ze stałymi imprezami i konkursami organizowanymi przez świetlicę oraz wydarzeniami i świętami obchodzonymi w ciągu całego roku. 

   

  Zajęcia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

  Dzięki zajęciom z pierwszej pomocy przedmedycznej Świetliki uczą się udzielać pomocy oraz ją wzywać. Dzieci wiedzą jak reanimować poszkodowanego, opatrywać go, co robić w sytuacji zagrożenia życia. Uczniowie są przygotowywani również do udziału w akcjach ogólnopolskich, jak na przykład: Bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo oddechowej. 

   

  Zajęcia Kulinarne

  Zajęcia kulinarne prowadzone w świetlicy mają charakter praktyczno-teoretyczny. Głównym założeniem jest rozwijanie zainteresowań uczniów  sztuką gotowania, poznawania technik gotowania i serwowania  potraw. W czasie zajęć poruszane są także m.in. tematy z zakresu BHP, tematy związane z  wartościami odżywczymi warzyw, owoców, przetworów, mleka i ich znaczenia dla prawidłowego rozwoju organizmu. 

   

  Zajęcia z Korektywy

  Dzięki zajęciom z korektywy wspomagana jest ogólna sprawność i wydolność organizmu oraz wzmacniana siła mięśni. Dzieci uczą się prawidłowych postaw przy odrabianiu lekcji oraz siedzeniu przy komputerze. Poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia korygowane są niewielkie wady postawy. 

   

  Zajęcia Sportowe - piłka nożna

  Dzięki grom i zabawom z piłką, dzieci uczą się przestrzegać zasad, pracować w grupie oraz wynajdywać sprawiedliwe rozwiązania do przyjęcia dla obu stron. Świetliki również zapoznają się z regułami współzawodnictwa oraz „zdrowej rywalizacji”. W pracy świetlicowej najczęściej stosujemy: gry ruchowe, zręcznościowe oraz konstrukcyjne. 

   

  Zajęcia Komputerowe - robotyka

  Celem zajęć komputerowych z robotyki jest przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, podstaw automatyki i robotyki, zasady działania robotów i urządzeń elektronicznych, technik oprogramowania oraz rozwiązania problemów projektowych. Zajęcia główny nacisk kładą na rozwój u dzieci umiejętności takich jak: wyobraźnia wizualno-przestrzenna, kreatywność, praca zespołowa czy umiejętność logicznego myślenia.

   

  Zajęcia w Ramach Projektu STONOGA

  - Zajęcia sportowe: taekwondo,

  - Zajęcia sportowe: szermierka,

  - Zajęcia recyklingowe,

  - Zajęcia kreatywne