• Mama zając z małym zajączkiem przychodzi do restauracji i siadają przy stoliku.

    Kelnerka podaje menu tylko pani zającowej, na co ta zwraca sie do kelnerki:  

    - Proszę o kartę menu dla mojego zajączka.

    - Ale mały zajączek nie potrafi czytać, nie potrzebuje karty  - odparła zdziwiona kelnerka.

    - Sama wybieram dla siebie, co najlepsze i moje dziecko również powinno mieć możliwość takiego wyboru  -  powiedziała mama.

     

    A czy Ty rodzicu, wiesz czego potrzebuje Twoje dziecko?

    Nasza szkoła wyróżnia się spersonalizowanym podejściem do każdego ucznia. Stwarza optymalne warunki rozwoju uczniów wymagających wsparcia w harmonizowaniu rozwoju psychoruchowego i wsparcia dzieci uzdolnionych. Klasyczną dydaktykę nauczania łączymy z najnowocześniejszymi  metodami pracy, dzięki czemu w dużo szybszym czasie osiągamy znaczące wyniki w zakresie poprawy poziomu funkcjonowania dzieci. Efekty są zauważalne przez nauczycieli, rodziców. Poprzez nowoczesne metody terapii wspieramy harmonijny rozwój dzieci.

    Mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii  dzieci z zaburzeniami i deficytami w rozwoju. Wszystkie terapie prowadzone są przez certyfikowanych terapeutów z zastosowaniem wysoko wystandaryzowanego sprzętu.  W naszej szkole prowadzimy terapię metodą:

    Metoda Tomatisa -  Alfred Tomatis przez wiele lat testował działanie mózgu dzieci i na tej podstawie opracował metodę stymulacji audio-psycho – lingwistycznej poprawiającą funkcjonowanie językowe i komunikacyjne. Trenig słuchowy Tomatisa to neurosensoryczne stymulacja funkcji słuchowych. Znacząco poprawia zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Metoda Tomatisa opiera się na unikalnej technologii, która dla każdego uczestnika po dokonaniu wnikliwej diagnzoy, modyfikuje muzykę i głos w celu promowania pobudzenia korowego.

    Metoda „Dziecko w równowadze” – prowadzona przez certyfikowanych terapeutów Integracji Międzypókulowej  - mająca na celu rozwój współdziałania zmysłów: dotyku, równowagi, słuchu i wzroku mających znaczący wpływ na  prawidłowy rozwój funkcji poznawczych, skutecznych procesów uczenia się i aktywnej komunikacji. Szczególne miejsce przeznacza się  stymulacji móżdżku i spoidła wielkiego mózgu jako znaczących struktur w przetwarzaniu bodźców ruchowych, słuchowych i kontroli procesów poznawczych.  Metoda wspiera  dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego APD.

    Metoda Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne)  - metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu. Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu pacjent może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni). Biofeedback jest stosowany w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres.

     

    Metoda Integracji Sensorycznej – uczenie się przez integrację zmysłów. Integracja zmysłów to prawidłowa organizacja wrażeń sensorycznych. Poprzez zmysły wzrok, słuch, smak, węch, dotyk i zmysł równowagi odbieramy bodźce z ciała i otoczenia. Na ich podstawie mózg dokonuje rozpoznania, segregowania oraz interpretacji sygnałów. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych etapach rozwoju, powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka. Z rozwojem integracji sensorycznej wiąże się całokształt funkcjonowania człowieka. Metoda rozwija optymalny odbiór bodźców wspierając tym samym dynamikę rozwoju psychoruchowego dziecka. 

     

    Fizjoterapia – planowane aktywności ruchowe,  których głównym celem jest rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie  optymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych mięśni.

    Rehabilitacja -  proces terapeutyczny przywracający i kształtujący zakres funkcjonowania fizycznego, psychicznego dziecka w optymalnie możliwym dla niego zakresie.

     

    Terapia logopedyczna -  usprawnia i buduje kompetencję komunikacyjną języka poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia rozpoczyna się wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda formułuje diagnozę i opracowuje indywidualny program pracy z dzieckiem.  Terapia logopedyczna obejmuje usprawnienie motoryki narządów mowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, wypracowanie i wspieranie zachowań komunikacyjnych.

    Terapia neurologopedyczna -  zajmuje  się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym (dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego), terapeuta planuje i prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji.

     

    Szanowny Rodzicu, zapraszamy do współpracy z Nasza Szkołą. Zapytaj o szczegóły a my przestawimy Ci dokładny plan działania.